Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, stanowiącego kompendium wiedzy kierownika budowy, od zagadnień prawnych, po kwestie techniczne.

Spis treści

Spis treści

 

            Noty autorskie

            Spis dokumentów na pendrivie        

            Instrukcja użytkowania aplikacji Teczka dokumentacji budowlanej

 

1.         Umowy budowlane – obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady

CO NOWEGO

1.1.      Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych – katalog zapisów prawnych, granice odpowiedzialności stron

PRZYKŁADY

1.2.      Praktyczne określenie wybranych zapisów w umowach budowlanych

1.2.1.   Określenie przedmiotu umowy

1.2.2.   Określenie reguł podwykonawstwa

1.2.3.   Tryb realizacji robót

1.2.4.   Zasady aneksowania umów

1.3.      Obowiązkowe klauzule umowne przy zawieraniu umów

1.4.      Zabezpieczenia kontraktowe – kaucje i kary umowne

1.5.      Ochrona interesów podwykonawcy

1.6.      Umowa koncesji na roboty budowlane

 

2.         Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych

2.         Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych

2.1.      Nadchodzące zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

2.1.1.   Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

2.1.2.   Inwestycje na obszarze Natura 2000

2.1.3.   Lokalizacja inwestycji celu publicznego

2.1.4.   Ustalenie warunków zabudowy

2.1.5.   Mapa do celów projektowych

2.1.6.   Czynności geodezyjne w trakcie budowy

2.1.7.   Pozwolenie wodnoprawne

2.1.8.   Projekt budowlany

2.1.9.   Pozwolenie na budowę

2.1.10. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

2.2.      Nowe procedury potwierdzające prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

2.2.1.   Procedura potwierdzająca posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3.      Zatwierdzanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę

2.3.1.   Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę

2.3.2.   Opłaty skarbowe za zezwolenia wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane

2.3.3.   Miejsce złożenia i odbioru dokumentów oraz termin załatwienia sprawy pozwolenia na budowę

2.3.4.   Tryb odwoławczy od udzielonej decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego

2.3.5.   Wznowienie przerwanej budowy

OBOWIĄZKI

2.4.      Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót
– aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki

2.4.1.   Przekazanie terenu budowy

2.4.2.   Udostępnienie działki sąsiedniej w celu wykonania robót budowlanych w obiekcie budowlanym zlokalizowanym przy granicy – w związku z wydaną decyzją organu Nadzoru Budowlanego

2.5.      Przystąpienie do prowadzenia robót budowlanych

2.5.1.   Roboty budowlane podlegające zgłoszeniu

2.6.      Nowe warunki techniczne dla dróg publicznych, autostrad i drogowych obiektów inżynierskich – kanały technologiczne

2.6.1.   Zasady projektowania i budowy kanałów technologicznych

2.7.      Odwrócony VAT na rynku usług budowlanych

 

3.         Prowadzenie i kontrola jakości robót – dobre praktyki

CO NOWEGO

3.1.      Podwykonawcy na placu budowy – współpraca zgodna z przepisami BHP

3.2.      Prace na wysokości – zasady organizacji zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

TABELE

3.3.      Wymagania kontroli jakości realizowanych robót

3.3.1.   Zgodność wyrobów budowlanych

3.3.2.   Nowe wymagania dotyczące kontroli jakości w procesie budowlanym – po zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3.3.2.1.            Roboty ziemne i konstrukcyjne

3.3.2.1.1.         Kontrola jakości wykonania robót drogowych i mostowych

3.3.2.1.2.         Zasady bezpiecznej pracy przy robotach drogowych i mostowych

3.3.2.2.            Roboty wykończeniowe

3.3.2.3.            Zabezpieczenia i izolacje

3.3.2.4.            Kontrola jakości robót elewacyjnych w odniesieniu do Polskich Norm i warunków technicznych

3.3.3.               Kontrola instalacji budowlanych

3.3.3.1.            Badanie i sprawdzenie przewodów kominowych w obiekcie budowlanym

PROCEDURY

3.4.      Samowola budowlana oraz opłaty legalizacyjne nakładane przez właściwe organy nadzoru budowlanego

OBOWIĄZKI

3.5.      Konieczność wycinki drzew w trakcie inwestycji budowlanej

3.6.      Zmienione warunki techniczne w zakresie energooszczędności budynków

3.7.      Realizacja robót budowlanych polegających m.in. na rozbudowie obiektu budowlanego a obowiązki właściciela/zarządcy budynku

3.8.      Prowadzenie dokumentacji budowlanej – dziennik budowy

3.9.      Niebezpieczna chemia na budowie

3.10.    Bezpieczeństwo tunelingu podwodnego

3.11.    Tymczasowe instalacje elektryczne w budownictwie

3.12.    Prawidłowe przeprowadzenie ekwipotencjalizacji

 

4.         Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN

CO NOWEGO

4.1.      Odbiory prac zanikających i częściowych  –  jakie badania, pomiary i próby należy przeprowadzać w trakcie realizacji inwestycji

4.1.1.   Procedury odbiorów częściowych

4.1.2.   Warunki i kryteria odbiorów częściowych w zależności od etapu prac budowlanych

4.1.3.   Procedury odbiorów i kontroli instalacji budowlanych

4.2.      Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawności prowadzenia Dziennika budowy

4.2.1.   Rysunki i opisy służące realizacji inwestycji

4.2.2.   Książka obmiarów

4.2.3.   Operaty geodezyjne

4.2.4.   Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej

4.2.5.   Najczęstsze pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem i przekazaniem dokumentacji powykonawczej

KONTROLE

4.3.      Weryfikacja poszczególnych robót według dokumentacji budowlanej – co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem

4.4.      Warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

4.4.1.   Kontrola obiektu przed odbiorem – bezpieczna ewakuacja

4.4.2.   Kontrola obiektu przed odbiorem – inspekcja sanitarna

OBOWIĄZKI

4.5.      Końcowy odbiór obiektu budowlanego przez Państwową Straż Pożarną

4.5.1.   Odstępstwo od warunków przeciwpożarowych

4.6.      Samodzielna norma prawna dotycząca oceny energetycznej budynków

 

5.         Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant

CO NOWEGO

5.1.      Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego – najważniejsze dokumenty zabezpieczające poprawność prowadzenia i odbioru inwestycji budowlanej

5.1.1.Odpowiedzialność kierownika budowy z tytułu prowadzenia dokumentacji budowy

5.2.      Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego a odpowiedzialność wykonawcy i projektanta

WYTYCZNE

5.3.      Wymagane roboty dodatkowe nieujęte w projekcie budowlanym – jak je udokumentować i rozliczyć

5.4.      Wady i błędy projektowe – obowiązki wykonawcy

5.4.1.   Odpowiedzialność za błędy w sztuce budowlanej i projektowej

5.4.1.1.            Odpowiedzialność za błędy w sztuce budowlanej i projektowej – przykład

5.5.      Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku ogłoszenia upadłości głównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane

OBOWIĄZKI

5.6.      Inspektor nadzoru inwestycyjnego, inwestor zastępczy, kierownik budowy – zadania i obowiązki

5.6.1.   Obowiązki kierownika budowy wynikające z ustawy Prawo budowlane

5.6.2.   Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.