Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, stanowiącego kompendium wiedzy kierownika budowy, od zagadnień prawnych, po kwestie techniczne.

Poradnik kierownika budowy

Publikacja została pogrupowana w przejrzyste działy tak, by mogli Państwo z łatwością odnaleźć odpowiedzi na codzienne problemy w Państwa pracy. Wszystkie zamieszczone wytyczne, instrukcje i procedury zostały uaktualnione zgodnie z najnowszymi zmianami w prawie i opracowane tak aby rozwiązywały najbardziej skomplikowane kwestie formalno-techniczne. Ponadto, zaktualizowana i uzupełniona przez ekspertów, wzorcowa dokumentacja zabezpieczy Państwa interesy podczas przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji budowlanej.

 

W  poradniku znajdą Państwo przejrzyste informacje w układzie:

 • Co nowego w przepisach prawa
 • Procedury i obowiązki formalno-prawne
 • Tabele wymagań i wytycznych
 • Obowiązkowe kontrole
 • Gotowa dokumentacja

 

Treści zostały pogrupowane wg 5 obszarów tematycznych:

UMOWY BUDOWLANE – OBOWIĄZKOWE ZAPISY, KLAUZULE, ZABEZPIECZENIA ORAZ GOTOWE PRZYKŁADY

 • Nowe wytyczne przy zawieraniu umów budowlanych dotyczące określania reguł podwykonawstwa, trybu realizacji robót oraz zasad aneksowania umów
 • Obowiązkowe klauzule umowne – analiza sprawdzonych klauzul dotyczących:  polisy ubezpieczenia, wynagrodzenia, zmiany stawki VAT, kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji, czasu pracy
 • Zabezpieczenia kontraktowe – jakie kaucje i kary umowne należy zawrzeć w kontrakcie aby zabezpieczyć płatność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • Dodatkowe umowy serwisowe na urządzenia ujęte w projekcie  - co należy w nich ująć aby braki w dokumentacji serwisowej nie były podstawą do odstąpienia od udzielonych gwarancji kontraktowych
 • Zestaw 30 gotowych do użycia wzorów umów na każdy rodzaj budowy, modernizacji czy remontu oraz usług związanych z ich realizacją, w tym m.in.:
 • umowa z inspektorem nadzoru,
 • umowa z podwykonawcą robót budowlanych,
 • umowa z dostawcą kruszywa  i innych materiałów budowlanych,
 • umowa o wykonanie prac geodezyjnych, itp.
  • Szczegółowa instrukcja opracowania umowy o roboty budowlane wraz z przykładowymi wzorami wpisów
  • Katalog sprawdzonych klauzul i zabezpieczeń umownych, przykłady druków i weksli gwarancyjnych, dotyczących m.in.:
 • rozliczania wynagrodzenia, w tym za prace dodatkowe
 • zmiany stawki VAT,
 • kaucji na pokrycie szkód w trakcie realizacji inwestycji,
 • polisy ubezpieczenia,
 • ryzyka wystąpienia tzw. siły wyższe, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych

 

PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZYNANIE ROBÓT

 • Zakres wymaganych działań i formalności przy zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydawaniu pozwolenia na budowę
 • Nowe procedury potwierdzające prawo do terenu na cele budowlane oraz przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Obowiązkowe czynności, które należy wykonać przed przystąpieniem do realizacji – wymogi administracyjne m. in. przy opracowywaniu map geodezyjnych, wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i pozwoleń, wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wniosków o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego
 • Warunki przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy przed rozpoczęciem robót – aktualne wytyczne i praktyczne wskazówki
 • Komplet obowiązujących wniosków, podań, zawiadomień i oświadczeń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, w tym, m.in.:  
  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  • zawiadomienie o zmianach uczestników procesu budowlanego;
  • zestaw dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowych,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,   
  • wzór protokołu przekazania placu budowy wraz z przykładowym planem zagospodarowania placu

 

PROWADZENIE KONTROLI JAKOŚCI PRAC

 • Warunki techniczne oraz wytyczne BHP  i PPOŻ przy prowadzeniu poszczególnych robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji
 • Nowe zasady wprowadzania zmian podczas realizacji robót w stosunku do prac przewidzianych w umowie i projekcie – procedury formalne i dokumentacyjne zabezpieczające odpowiedzialność inwestora i wykonawcy
 • Wymagania kontroli w zakresie poprawności i jakości realizowanych robót (m.in.: ziemnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych) pod kątem
  • Polskich Norm,
  • Aprobat technicznych,
  • Certyfikatów zgodności
  • przyjętej sztuki budowlanej
 • Wzorcowy szablon Planu BIOZ wraz instrukcją opracowania dla różnego rodzaju inwestycji, protokoły zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo
 • 50 gotowych do użycia instrukcji BHP dla pracowników budowlanych
 • Zestaw list kontrolnych do weryfikacji prac budowlanych na każdym etapie inwestycji
 • Komplet protokołów kontroli wyrobów budowlanych

 

ODBIORY I ODDAWANIE DO UŻYTKOWANIA 

 • Odbiory prac zanikających i częściowych  –  jakie badania, pomiary i próby należy przeprowadzać w trakcie realizacji inwestycji, jak je udokumentować i z czym porównać (karty techniczne, certyfikaty, normy PN-EN)?
 • Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawności prowadzenia dziennika budowy, jakimi wpisami można zabezpieczyć swoje `interesy` w dokumentacji
 • Weryfikacja poszczególnych robót wg dokumentacji budowlanej - co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem, aby mieć pewność że stan rzeczywisty inwestycji zgadza się z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i dokumentacją powykonawczą
 • Co sprawdzają i do czego najczęściej mają uwagi inspektorzy NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania –praktyczna lista kontrolna
  • Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy z praktycznym objaśnieniem
  • Zestaw 20 protokołów z odbiorów częściowych, prac zanikających, wykrytych wad i usterek, w tym m.in.:
   • protokół odbioru częściowego przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego     
   • protokół odbioru przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych   
 • Obligatoryjne procedury i czynności przy odbiorach budowlanych, w tym:
  • zawiadomienie o usunięciu nieprawidłowości sanitarno-higienicznych
  • zgłoszenie do użytkowania części obiektu w którym trwają jeszcze prace budowlane
  • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego z odstępstwami od projektu 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WSPÓŁPRACA NA LINII: INWESTOR – KIEROWNIK BUDOWY – PROJEKTANT

 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego podczas odbioru robót – najważniejsze dokumenty zabezpieczające poprawność prowadzenia i odbioru inwestycji zgodnie z wytycznymi Prawa budowlanego i warunków technicznych
 • Problemy z realizacją warunków projektu budowlanego – jakie obowiązki wobec kierownika budowy ma projektant, a jakie inwestor?
 • Wymagane roboty dodatkowe nie ujęte w projekcie budowlanym – jak je udokumentować i rozliczyć
 • Wytyczne w zakresie rozliczania robót w przypadku ogłoszenia upadłości głównego wykonawcy lub przedwczesnego rozwiązania umowy o roboty budowlane
 • Wady i błędy projektowe - kto odpowiada za błędy oraz braki w zatwierdzonym projekcie budowlanym?
 • Oświadczenia kierownika budowy, w tym: o przejęciu odpowiedzialności za teren budowy; o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym
 • Kalkulacje i rozliczenia robót dodatkowych, prac posiadających wady oraz prac realizowanych etapami
 • Wzory pism roszczeniowych, przykładowe wezwania do usunięcia usterki
 • Kompletna dokumentacja stwierdzonych wad i błędów budowlanych

 

Dodatkowo!
Praktyczna dokumentacja zawierająca m.in.:

 • wzory umów na roboty i usługi budowlane zabezpieczające interesy kierownika budowy
 • listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy
 • wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych

 

 

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.