Uzyskaj dostęp

do treści poradnika, stanowiącego kompendium wiedzy kierownika budowy, od zagadnień prawnych, po kwestie techniczne.

Dokumentacja:

Poradnik kierownika budowy
(wersja elektroniczna)

Kup poradnik

Dokumenty

Umowy budowlane
 1. Umowy budowlane - wzory
  1. 1. Umowa o roboty budowlane. 2. Umowa o prace remontowo-budowlane.
   3. Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. 4. Umowa o kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych(inwestor-wykonawca-podwykonawca).
   5. Umowa przedwstępna o roboty budowlane. 6. Umowa o prace projektowe.
   7. Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego. 8. Umowa o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego.
   9. Umowa nadzoru robót budowlanych. 10. Umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
   11. Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy. 12. Umowa z kierownikiem budowy.
   13. Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. Umowa o kompleksowe wykonanie robót ziemnych i organizacji placu budowy.
   15. Umowa na wykonanie prac geodezyjnych. 16. Umowa na wykonanie prac elektrycznych.
   17. Umowa na realizację pokrycia dachu. 18. Umowa na dostawy betonu.
   19. Umowa na wykonanie usług transportowych. 20. Umowa współpracy w zakresie dostawy kruszywa.
   21. Umowa dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej. 22. Umowa na dostawę i montaż bramy garażowej.
   23. Umowa o ochronę mienia. 24. Umowa na odbiór i gospodarowanie odpadami.
   25. Umowa o odnowienie, remont pomieszczeń. 26. Umowa o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych.
   27. Umowa o zastępstwo inwestycyjne. 28. Umowa w sprawie współfinansowania inwestycji.
   29. Umowa gwarancji na wykonanie robót budowlanych. 30. Umowa gwarancji na wykonanie instalacji odgromowej.
   Kontrakt menedżerski Kontrakt o zarządzanie inwestycjami budowlanymi
   Umowa na badania laboratoryjne zagęszczeń i nośności oraz nadzór Umowa o przygotowanie ekspertyzy lub prace konsultingowe
   Umowa przelewu wierzytelności
  Gwarancje i zabezpieczenia umowne
  Egzekwowanie warunków umowy
  Inne
Procedury administracyjne
 1. Przygotowanie inwestycji
  Realizacja robót budowlanych
Odbiór prac budowlanych
 1. Zakończenie robót budowlanych
  Protokoły odbiorów budowlanych
  Pozwolenie na użytkowanie
  Inne
Prowadzenie i kontrola jakości robót
 1. Kontrola wyrobów budowlanych
  Listy kontrolne
  Plan BIOZ
  Instrukcje BHP dla pracowników budowlanych
  1. 1. Ramowa instrukcja BHP. 2. Instrukcja BHP dla pracownika obsługującego betoniarkę.
   3. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki BMK. 4. Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora pogrążalnego.
   5. Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora powierzchniowego. 6. Instrukcja BHP przy obsłudze łopaty mechanicznej.
   7. Instrukcja BHP dla obsługi młota wyburzeniowego. 8. Instrukcja BHP i PPOŻ przy obsłudze urządzeń i instalacji energetycznych.
   9. Instrukcja BHP i PPOŻ przy eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego. 10. Instrukcja BHP na stanowisku elektryka poniżej1kv.
   11. Instrukcja BHP dla elektryka. 12. Instrukcja BHP dla tokarzy.
   13. Instrukcja BHP dla ślusarzy. 14. Instrukcja BHP na stanowisku hydraulika.
   15. Instrukcja BHP przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych. 16. Instrukcja BHP przy pracach zbrojarskich.
   17. Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych. 18. Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich.
   19. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac dekarskich. 20. Instrukcja bhp przy pracach rozbiórkowych.
   21. Instrukcja ogolna BHP dla pracownikow wykonujacych prace na wysokosci. 22. Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości.
   23. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. 24. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia przejezdnego do produkcji kręgów.
   25. Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu. 26. Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych urządzeń do podnoszenia towaru.
   27. Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki mechanicznej. 28. Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc mechanicznych.
   29. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych. 30. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.
   31. Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym. 32. Instukcja BHP spawania w zbiornikach.
   33. Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych CO. 34. Instrukcja BHP dla kotła na paliwo ciekłe lub gazowe o mocy pow.50 kW.
   35. Instrukcja BHP dla kotła na paliwo stałe o mocy pow.50 kW. 36. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
   37. Instrukcja postepowania w sytuacji bezpo. zagrożenia zdrowia lub życia. 38. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
   39. Instrukcja alarmowania w przypadku powstania pożaru. 40. Instrukcja bezpiecznej obsługi i eksploatacji gaśnicy pianowej.
   41. Instrukcja ppoż. dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych. 42. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
  Inne
Odpowiedzialność i współpraca
INNE
Umowy budowlane
 1. Umowy budowlane - wzory
  1. 1. Umowa o roboty budowlane. 2. Umowa o prace remontowo-budowlane.
   3. Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji. 4. Umowa o kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych(inwestor-wykonawca-podwykonawca).
   5. Umowa przedwstępna o roboty budowlane. 6. Umowa o prace projektowe.
   7. Umowa o prace projektowe i sprawowanie nadzoru autorskiego. 8. Umowa o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego.
   9. Umowa nadzoru robót budowlanych. 10. Umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.
   11. Umowa o sprawowanie funkcji kierownika budowy. 12. Umowa z kierownikiem budowy.
   13. Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 14. Umowa o kompleksowe wykonanie robót ziemnych i organizacji placu budowy.
   15. Umowa na wykonanie prac geodezyjnych. 16. Umowa na wykonanie prac elektrycznych.
   17. Umowa na realizację pokrycia dachu. 18. Umowa na dostawy betonu.
   19. Umowa na wykonanie usług transportowych. 20. Umowa współpracy w zakresie dostawy kruszywa.
   21. Umowa dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej. 22. Umowa na dostawę i montaż bramy garażowej.
   23. Umowa o ochronę mienia. 24. Umowa na odbiór i gospodarowanie odpadami.
   25. Umowa o odnowienie, remont pomieszczeń. 26. Umowa o roboty budowlane w sprawach zamówień publicznych.
   27. Umowa o zastępstwo inwestycyjne. 28. Umowa w sprawie współfinansowania inwestycji.
   29. Umowa gwarancji na wykonanie robót budowlanych. 30. Umowa gwarancji na wykonanie instalacji odgromowej.
   31. Umowa na badania laboratoryjne zagęszczeń i nośności oraz nadzór. 32. Umowa o przygotowanie ekspertyzy lub prace konsultingowe.
   33. Umowa przelewu wierzytelności. 34. Kontrakt menedżerski.
   35. Kontrakt o zarządzanie inwestycjami budowlanymi.
  Gwarancje i zabezpieczenia umowne
  Egzekwowanie warunków umowy
  Inne
Procedury administracyjne
 1. Przygotowanie inwestycji
  1. 1. Wniosek o pozwolenie na budowę. 2. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.
   3. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę. 4. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.
   5. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy. 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
   7. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
   9. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 10. Wniosek o udzielenie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.
   11. Wniosek o podanie możliwości i warunków techn. podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej. 12. Wniosek o wydanie warunków podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
   13. Zgłoszenie budowy niewymagającej pozwolenia na budowę. 14. Zgłoszenie robót budowlanych polegających na wymianie dachu.
   15. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. 16. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia działki.
   17. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 18. Oświadczenie sąsiada o zgodzie na budowę.
   19. Zgłoszenie robót rozbiorkowych niewymagających pozwolenia. 20. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.
   21. Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego z PSP. 22. Wniosek o wydanie pozwolenia na roboty w otoczeniu zabytku.
   23. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań na zabytku. 24. Wniosek o prowadzenie prac konserwatorskich na zabytku.
   25. Plan rozbiórki budynku mieszkalno-usługowego. 26. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do zabytku.
  Realizacja robót budowlanych
Prowadzenie i kontrola jakości robót
 1. Kontrola wyrobów budowlanych
  Listy kontrolne
  Plan BIOZ
  Instrukcje BHP dla pracowników budowlanych
  1. 1. Ramowa instrukcja BHP. 2. Instrukcja BHP dla pracownika obsługującego betoniarkę.
   3. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki BMK. 4. Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora pogrążalnego.
   5. Instrukcja BHP przy obsłudze wibratora powierzchniowego. 6. Instrukcja BHP przy obsłudze łopaty mechanicznej.
   7. Instrukcja BHP dla obsługi młota wyburzeniowego. 8. Instrukcja BHP i PPOŻ przy obsłudze urządzeń i instalacji energetycznych.
   9. Instrukcja BHP i PPOŻ przy eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego. 10. Instrukcja BHP na stanowisku elektryka poniżej1kv.
   11. Instrukcja BHP dla elektryka. 12. Instrukcja BHP dla tokarzy.
   13. Instrukcja BHP dla ślusarzy. 14. Instrukcja BHP na stanowisku hydraulika.
   15. Instrukcja BHP przy wykonywaniu ręcznych wykopów ziemnych. 16. Instrukcja BHP przy pracach zbrojarskich.
   17. Instrukcja BHP przy pracach betonowych i żelbetowych. 18. Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich.
   19. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac dekarskich. 20. Instrukcja bhp przy pracach rozbiórkowych.
   21. Instrukcja ogolna BHP dla pracownikow wykonujacych prace na wysokosci. 22. Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości.
   23. Instrukcja BHP dla pracowników obsługujących wyciągarkę budowlaną. 24. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia przejezdnego do produkcji kręgów.
   25. Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu. 26. Instrukcja BHP przy obsłudze ręcznych urządzeń do podnoszenia towaru.
   27. Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki mechanicznej. 28. Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc mechanicznych.
   29. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych. 30. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.
   31. Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym. 32. Instukcja BHP spawania w zbiornikach.
   33. Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych CO. 34. Instrukcja BHP dla kotła na paliwo ciekłe lub gazowe o mocy pow.50 kW.
   35. Instrukcja BHP dla kotła na paliwo stałe o mocy pow.50 kW. 36. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
   37. Instrukcja postepowania w sytuacji bezpo. zagrożenia zdrowia lub życia. 38. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
   39. Instrukcja alarmowania w przypadku powstania pożaru. 40. Instrukcja bezpiecznej obsługi i eksploatacji gaśnicy pianowej.
   41. Instrukcja ppoż. dla budynków i pomieszczeń administracyjno biurowych. 42. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.
  Inne
Odbiór prac budowlanych
 1. Zakończenie robót budowlanych
  Protokoły odbiorów budowlanych
  Pozwolenie na użytkowanie
  Inne
Odpowiedzialność i współpraca
Spis dokumentów
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.